آرای ۸ درصدیِ باطله ریزانِ مجلس شورای اسلامی، پیش درآمدی خطرناک بر اقدامات آینده در سطح ملی!

آرای ۸ درصدیِ باطله ریزانِ مجلس شورای اسلامی، پیش درآمدی خطرناک بر اقدامات آینده در سطح ملی!

ریختن ۲۴ رایِ باطله، بمیزان ۸ درصدِ مجموع نمایندگان، در سبد آراییِ انتخاب هیات رئیسه ی دوازدهمین دوره ی مجلس ملی برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، و‌ حتی قبل از آن، توسط برخی وکلای رای گرفته از مردم با دهن کجیِ آشکار به فتاوای شرعی، بیانات صریحِ رهبری و انتظارات بحقّ مردمی، آنهم تنها با گذشت چند روز از تشییع جنازه ی تاریخیِ شهدای خدمت، بویژه آسمانی شدن رئیس جمهور فقید و شهید و اتحاد ایجاد گردیده بین مردمان و‌ هموطنان.؛