اعتراض رییس سازمان دامپزشکی کشور به یک شیطنت

اعتراض رییس سازمان دامپزشکی کشور به یک شیطنت

رییس سازمان دامپزشکی کشور به عنوان نماینده ایران در اجلاس سازمان جهانی بهداشت دام، به تغییر نام کمیسیون «منطقه غرب‌آسیا» به منطقه غرب‌آسیا و خلیج عربی به صورت کتبی و حضوری اعتراض کرد.؛