مردان جمهوری اسلامی

مردان جمهوری اسلامی

بقعه ای که شفاء می دهد، امامزاده اش قلابی نیست. دستگاه حکومتی که هربار یکی از رجالش از دست می رود، فضایلشان بیشتر هویدا میشود، فاسد نیست.؛