محورهای کشور زیربار ترافیک

محورهای کشور زیربار ترافیک

بار ترافیکی در تمام محورهای شمالی از روز گذشته سنگین بود و این بار ترافیکی از روز جمعه در مسیر بازگشت مسافرین خواهد بود.؛