انتخابات یعنی به پای قضیه ایستادن…

انتخابات یعنی به پای قضیه ایستادن…

فرمایش رهبری:«دنیا امروز دنیای بدی است؛ دنیا، دنیای فاسدی است، دنیای گرسنگی است، دنیای تبعیض است، دنیای بی‌عدالتی است، دنیای زورگوییِ کسی مثل ترامپ است...؛
زن مستقل دروغ روانشناسی زرد است

زن مستقل دروغ روانشناسی زرد است

یکی از ویژگی‌های اساسی در زن مستقل غربی طراحی یک ابر انسان از زن است که باید هر نیازی را در خود از بین ببرد و راه حل همه نیازهای خود را در کار کردن برای سیستم سرمایه‌داری بداند.؛